Udostępnianie dokumentacji medycznej

 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
 • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

  Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
(tj. Dz.U.2012.159
 
z późn. zm).

 1. Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek należy złożyć:

 1. w sekretariacie dyrekcji, I piętro, pokój 1905,

od poniedziałku do piątku godz. od 725 do 1500,

ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu,

 

 1. lub przesłać pocztą na adres szpitala:

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54 - 049 Wrocław,

 

 1. poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym
  lub profilem zaufanym;

Dokumentację udostępnia się w formie kopii, wyciągów bądź odpisów.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. 

Maksymalna wysokość opłat za:

 1. jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 

 2. jedną stronę kopii dokumentacji medycznej 

 3. sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej

nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą, obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:9662