Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

 

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie pisemnego wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

Wniosek należy złożyć:

w punkcie składania wniosków o wydanie dokumentacji medycznej i wydawania dokumentacji medycznej w rejestracji Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej (na parterze szpitala, po lewej stronie od wejścia głównego)

od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-10.00 i 12.00-14.00,

ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu,

 

lub przesłać pocztą na adres szpitala:

ul. gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

 

poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą w ramach Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Dokumenty elektroniczne przesłane poprzez platformę będą rozpatrywane tylko pod warunkiem podpisania ich kwalifikowanym podpisem cyfrowym
lub profilem zaufanym.

 

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.) Szpital im. Marciniaka pobiera opłatę za udostępnianie kopii dokumentacji medycznej oraz dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych (płycie CD). Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej, Sekretariacie Dyrekcji oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

 

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 

Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 

Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego. Wnioskodawca otrzymuje wówczas skan dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii.

 

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:13608