Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

UWAGA!

ZMIANY W SPOSOBIE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ!

 

Szanowni Państwo,

 

mając na uwadze stan epidemii obowiązujący na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2020 r. zawiesza się do odwołania możliwość osobistego składania wniosków o udostępnienie dokumentacji medycznej. Wniosek jak dotychczas, można składać:

  1. telefonicznie – pod numerem telefonu 71 306 41 62 w godzinach 8:00 – 14:00,

  2. za pośrednictwem poczty e-mail na adres dokumentacja@szpital-marciniak.wroclaw.pl,

  3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Szpitala - ul. Gen. A. E. Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław,

  4. za pośrednictwem platformy ePUAP.

 

W celu ułatwienia komunikacji z zespołem udostępniającym dokumentację medyczną
w zakresie wymaganych danych, zalecamy korzystanie z gotowego druku podania
o udostępnienie dokumentacji medycznej dostępnego poniżej:

WZÓR PODANIA O UDOSTĘPNIENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ.

 

Przygotowaną dokumentację medyczną dostarczymy Państwu w formie papierowej lub płyty CD pocztą tradycyjną lub w formie skanu pocztą elektroniczną na adres wskazany we wniosku. Prosimy o wskazanie oczekiwanej formy dostarczenia dokumentacji. W celu weryfikacji Państwa tożsamości i uprawnień do złożenia wniosku, zespół udostępniający dokumentację medyczną skontaktuje się z Państwem telefonicznie. Do wiadomości e-mail lub do listu dołączona zostanie faktura (jeżeli dotyczy) za usługę zgodnie z cennikiem dostępnym na stronie internetowej Szpitala. Od dnia 8 kwietnia 2020 r. nie istnieje możliwość osobistego odbioru dokumentacji medycznej.

 

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 wraz z późn. zm.) Szpital im. Marciniaka za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 może pobierać opłatę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej, Sekretariacie Dyrekcji oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

 

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego. Wnioskodawca otrzymuje wówczas skan dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

Adres e - mail: dokumentacja@szpital-marciniak.wroclaw.pl

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:27600