Udostępnianie dokumentacji medycznej

  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
  • Drukuj zawartość bieżącej strony

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 Wniosek należy złożyć:

w Punkcie Opłat i Wydawania Dokumentacji Medycznej w korytarzu Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej  

                                        w sali 0110 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00,

                                        ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu, tel. 71 306 41 62

 lub przesłać pocztą na adres szpitala:

                                       Szpital Marciniaka ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

                                       lub drogą e-mailową: dokumentacja@szpital-marciniak.wroclaw.pl

 

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 wraz z późn. zm.) Szpital im. Marciniaka za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 może pobierać opłatę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej, Sekretariacie Dyrekcji oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

 

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego. Wnioskodawca otrzymuje wówczas skan dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:25066