Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Statut Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

 

Statut
Polskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie

(English version of the Polish Network of Health Promoting Hospitals Statute is accessible in the "Newsletter" No 5, 1995 - available on this website pages)

Polską Sieć Szpitali Promujących Zdrowie tworzą szpitale, w których promocja zdrowia jest ściśle związana ze wszystkimi działaniami realizowanymi przez te szpitale dla poprawy
i ochrony zdrowia osób objętych ich opieką zdrowotną.

Głównym zadaniem Szpitali Członkowskich Sieci jest leczenie i to na możliwie najwyższym
i przyjaznym dla ich podopiecznych poziomie.

Cele i zadania programów promocji zdrowia dotyczą i obejmują pacjentów i ich rodziny, personel szpitala oraz społeczność lokalną. Szpital promujący zdrowie realizuje swoje cele
i zadania przede wszystkim poprzez działania profilaktyczne i edukacyjne.

Szpital promujący zdrowie powinien stać się rzecznikiem promocji zdrowia na swoim terenie i dlatego jest zobowiązany współpracować z lokalną administracją samorządową i rządową, organizacjami rządowymi i samorządowymi, instytucjami i innymi zakładami opieki zdrowotnej (publicznymi i prywatnymi) oraz bezpośrednio ze społecznością lokalną
w opracowywaniu i realizacji lokalnej polityki zdrowotnej.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie, zwana dalej Siecią jest stowarzyszeniem szpitali, które podejmują w zasięgu swojego oddziaływania inicjatywę wdrażania celów i zadań programu Światowej Organizacji Zdrowia „Szpital Promujący Zdrowie” zgodnie z Deklaracją Budapeszteńską, Rekomendacjami Wiedeńskimi, Kartą Lublijańską, a przede wszystkim z Kartą Ottawską dotyczącą promocji zdrowia.

 2. Polską Sieć Szpitali Promujących Zdrowie tworzą:

  • Krajowa Sieć,

  • Regionalna Sieć.

§ 2.

 1. Terenem działalności Sieci Krajowej jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. Siedzibą Ośrodka Koordynacyjnego Sieci Krajowej jest miasto Warszawa.

 3. Terenem działania Sieci Regionalnej jest województwo. Sieć Regionalna może być utworzona również dla więcej niż jednego województwa.

 4. Ośrodki Koordynacyjne Sieci regionalnych mają siedziby w odpowiednich miastach wojewódzkich. W przypadku utworzenia Sieci Regionalnej dla więcej niż jednego województwa, siedzibę ośrodka koordynacyjnego ustala Rada danej Sieci.

§ 3.

 1. Działalność Sieci opiera się na zaangażowaniu i aktywności członków Sieci.

 2. Przynależność do Sieci jest dobrowolna i nie wymaga wnoszenia opłat członkowskich.

§ 4.

 1. Logo Sieci stanowi – przyjęty przez Europejski Ośrodek Koordynacyjny Szpitali Promujących Zdrowie – „Wypełniony zielenią okrąg” z 3 słowami umieszczonymi po prawej stronie okręgu: „Szpital Promujący Zdrowie”.

 2. Szpitale członkowskie Sieci mają prawo używania pieczęci i oznak według obowiązujących przepisów.

§ 5.

Szpitale członkowskie Sieci, dla realizacji celów statutowych współpracują z krajowymi sieciami regionalnymi oraz mogą współpracować z innymi organizacjami o tym samym lub podobnym profilu i zakresie działania, zarówno w kraju jak i za granicą, dla realizacji celów statutowych.

§ 6.

 1. Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie ściśle współpracuje z Europejskimi Ośrodkami Koordynacyjnymi Projektu Światowej Organizacji Zdrowia „Szpital Promujący Zdrowie” w Barcelonie (WHO European Office for Integrated Health Care Services) i w Wiedniu (Ludwig Boltzmann Institute).

 2. Szpitale członkowskie Sieci mogą oprócz przynależności do Sieci krajowej przystąpić do Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie. Przynależność od Sieci europejskiej jest związana z koniecznością wnoszenia rocznej opłaty członkowskiej.

§ 7.

Szpitale członkowskie Sieci mogą być członkami krajowych lub międzynarodowych organizacji o podobnych celach działania.

Rozdział 2
Cele i środki działania

§ 8.

Celem szpitali członkowskich Sieci jest propagowanie i realizowanie idei promocji zdrowia:

 • wśród pacjentów i ich rodzin;

 • wśród personelu szpitala; oraz

 • w środowisku lokalnym.

§ 9.

Cele statutowe szpitale członkowskie osiągają przez:

 1. dostosowywanie swojej działalności do standardów określonych przez Europejski Ośrodek Koordynacyjny Szpitali Promujących Zdrowie zaadoptowanych do warunków krajowych;

 2. organizowanie lub udział w organizowaniu spotkań, konferencji, seminariów, spotkań, wystaw, wykładów, szkoleń z zakresu promocji zdrowia;

 3. zbieranie, zamawianie, publikowanie artykułów i broszur, biuletynów, innych materiałów informacyjnych i szkoleniowych, czasopism i książek związanych tematycznie z promocją zdrowia;

 4. współpracę i wymianę doświadczeń w ramach Sieci;

 5. inicjowanie i popieranie prac badawczych z zakresu promocji zdrowia.

§ 10.

Szpitale członkowskie Sieci mogą dla realizacji swoich celów statutowych uzyskiwać środki finansowe i materiałowe od:

 1. osób fizycznych;

 2. osób prawnych;

 3. instytucji ubezpieczeniowych;

 4. państwowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej;

 5. organizacji społecznych, fundacji;

 6. zakładów pracy;

 7. płatników za świadczenia zdrowotnej dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym;

 8. z darowizn, zapisów, spadku oraz ofiarności publicznej.

§ 11.

 1. Członkiem Sieci może być każdy szpital lub inny zakład udzielający świadczeń zdrowotnych, profilaktycznych i/lub rehabilitacyjnych, przyjęty przez Radę Sieci na podstawie pisemnej deklaracji.

 2. Członkiem Sieci Regionalnej może być każdy szpital, który zgłosi swój akces do Regionalnego Ośrodka Koordynacyjnego.

 3. Zgłoszenie do Sieci zostaje zaopiniowane przez Radę Sieci Regionalnej i przesłane do Ośrodka Koordynacyjnego Sieci Krajowej.

 4. Szpitale działające na terenie, w którym nie powstała jeszcze sieć Regionalna – zgłoszenie członkostwa kieruje bezpośrednio do Ośrodka Koordynacyjnego Sieci Krajowej.

 5. Zasada określona w § 11 ust. 4. przestaje obowiązywać wówczas, gdy cały obszar kraju zostanie pokryty sieciami regionalnymi.

 6. Z chwilą pokrycia całego kraju sieciami regionalnymi ostateczna decyzja w sprawie przyjęcia do Sieci będzie podejmowana przez odpowiednią Radę Sieci Regionalnej, która o podjętej decyzji poinformuje Ośrodek Koordynacyjny Sieci Krajowej. W ten sposób Ośrodek Koordynacyjny Krajowej Szpitali Promujących Zdrowie będzie pełnił swoją rolę głównie poprzez gromadzenie, analizę, opracowanie i przesyłanie informacji:

  • z i do / dla Ośrodków Koordynacyjnych Sieci Regionalnych w kraju; oraz

  • z i do / dla Europejskiego Ośrodka Koordynacyjnego Szpitali Promujących Zdrowie.§ 12.

Szpitale członkowskie Sieci mają prawo:

 1. wyboru swojego przedstawiciela do władz Sieci;

 2. udziału w organizowanych zebraniach, zjazdach, konferencjach, szkoleniach i innych formach realizacji celów statutowych Sieci;

 3. korzystania z pomocy i możliwości współpracy w ramach Sieci w realizowaniu celów statutowych Sieci;

 4. zgłaszania wniosków dotyczących działalności i rozwoju Sieci.

§ 13.

Szpitale członkowskie Sieci są zobowiązane do:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności Sieci;

 2. przestrzegania postanowień niniejszego Statutu, regulaminów i uchwał władz Sieci;

 3. powołania na terenie swego działania zespołu do spraw promocji zdrowia w szpitalu
  i wyboru jego przewodniczącego;

 4. opracowania przynajmniej pięciu programów działania, które pozwolą na pełną realizację celów i zadań promocji zdrowia określonych w § 1 i § 8 uwzględniając:

  • włączenie zespołu ds. promocji zdrowia w struktury szpitala;

  • prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i ich rodzin, personelu szpitala i społeczności lokalnej;

  • wdrażanie zasad zdrowego żywienia;

  • zwalczanie palenia tytoniu, picia alkoholu i zażywania narkotyków; oraz

  • inicjowanie i realizacja wspólnych programów promocji zdrowia ze społecznością lokalną, lokalnymi władzami samorządowymi i rządowymi, organizacjami pozarządowymi oraz lokalnymi instytucjami i zakładami realizującymi zadania różnych sektorów życia społecznego i gospodarczego;

 5. wymiany doświadczeń i planów działania ze szpitalami własnej Sieci Regionalnej
  i innymi szpitalami stowarzyszonymi w Sieci Krajowej;

 6. tworzenia struktury poziomej wymiany doświadczeń i współpracy, w tym także ze szpitalami zagranicznymi w przypadku realizacji podobnych programów promocji zdrowia.

§ 14.

 1. Członkostwo w Sieci ustaje poprzez:

  • dobrowolne wystąpienie z Sieci, zgłoszone na piśmie odpowiedniej Radzie Sieci;

  • skreślenie z listy członków z powodu trwałego uchylania się od realizacji założeń statutowych Sieci.

 2. Uchwałę o skreśleniu bądź wykluczeniu podejmuje Rada Sieci Krajowej po zgłoszeniu takiego wniosku przez Radę Sieci Regionalnej. Zasada ta będzie obowiązywać do czasu istnienia sytuacji określonej w § 11 ust. 6.Rozdział 4
Władze Sieci

A. Krajowa Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

§ 15.

 1. Władzami Sieci Krajowej są:

  • Zebranie Przedstawicieli wszystkich Szpitali Członkowskich, zwane dalej Zebraniem Przedstawicieli;

  • Rada Sieci;

  • Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz Sieci trwa cztery lata.

 3. Przedstawiciele Szpitali Członkowskich pełnią swoją funkcję we władzach Sieci honorowo.

 4. Uchwały władz Sieci zapadają na mocy zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw odmiennie regulowanych w niniejszym Statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 5. Rada i Komisja Rewizyjna w przypadku ustąpienia członków władz Sieci w trakcie trwania kadencji mają prawo uzupełnić skład osobowy powyższych o nowych członków. Liczba uzupełnionych członków władz nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru zebrania.

 6. Wybory do władz Sieci odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 16.
Zebranie Przedstawicieli Szpitali Członkowskich

 1. Zebranie jest najwyższą władzą Sieci.

 2. W zebraniu uczestniczy stały lub upoważniony przedstawiciel szpitala członkowskiego.

 3. Zebranie zwoływane jest raz w roku – zwykle przy okazji spotkania na dorocznej Krajowej Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie.

 4. Do kompetencji Zebrania Przedstawicieli należy:

  • ustalenie i uchwalenie kierunków działania Sieci;

  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej;

  • wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej;

  • rozpatrywanie wniosków Rady, Komisji Rewizyjnej i uczestników Zebrania Przedstawicieli;

  • podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Sieci i uczestników Zebrania;

  • uchwalania zmian Statutu;

  • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Sieci;

  • podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zebrania Przedstawicieli.

 5. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały przy obecności, w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

 6. O terminie Zebrania Przedstawicieli wraz z podaniem miejsca i porządku obrad, Rada zawiadamia szpitale członkowskie przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

 7. Głosowanie w czasie Zebrania jest jawne lub na żądanie choćby jednego Przedstawiciela – tajne.

 8. Z inicjatywy Rady, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynajmniej trzech szpitali członkowskich Sieci, może być zwołane nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.

§ 17.
Rada Sieci Krajowej

 1. Rada Sieci kieruje pracami Sieci miedzy Zebraniami Przedstawicieli. W sytuacji,
  o której mowa w § 11 ust. 6, Rada przede wszystkim koordynuje prace Sieci Regionalnych.

 2. Rada składa się z pięciu do siedmiu członków wybieranych na zebraniu Przedstawicieli Sieci Krajowej. Ponadto, w skład Rady wchodzą koordynatorzy sieci regionalnych.

 3. Na czele Rady stoi Koordynator Sieci Krajowej, wybrany spośród członków Rady na pierwszym posiedzeniu po wyborze Rady. Koordynator reprezentuje Sieć na zewnątrz.

 4. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak aniżeli dwa razy do roku.

 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Rady, w tym Koordynatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos Koordynatora.

 6. Do kompetencji Rady należy:

  • koordynowanie prac Sieci zmierzające do realizowania programu działalności Sieci zgodnie z wytycznymi i uchwałami Zebrania Przedstawicieli oraz postanowieniami niniejszego Statutu;

  • reprezentowanie Sieci na zewnątrz, wobec sieci regionalnych;

  • przedkładanie corocznych sprawozdań z działalności Rady podczas obrad Zabrania Przedstawicieli;

  • uchwalanie rocznego planu działania oraz czuwanie nad jego realizacją;

  • powoływanie komisji problemowych, sekcji do realizacji zadań szczególnych w miarę ich powstania i uznania przez Radę jako ważne;

  • organizowanie obiegu informacji związanych z szerzeniem idei promocji zdrowia i z działalnością Sieci;

  • inicjowanie współpracy sieci regionalnych działających na terenie kraju
   i z odpowiednimi sieciami szpitali promujących zdrowie za granicą;

  • rozpatrywanie spraw szpitali członkowskich dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Sieci;

  • przyjmowanie szpitali zgłaszających swoje członkostwo do Sieci,
   z uwzględnieniem sytuacji o której mowa w § 11 ust. 6;

  • zwoływanie Zebrań Przedstawicieli;

  • podejmowanie uchwał własnych oraz rozpatrywanie wniosków i postulatów rad sieci regionalnych.

 7. Rada ustala regulamin określający tryb i organizację jej pracy.

§ 18.

Komisja Rewizyjna Sieci Krajowej

 1. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzech do pięciu członków i jest organem kontroli całej Sieci Krajowej.

 2. Komisję Rewizyjną wybiera Zebranie Przedstawicieli.

 3. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Sieci.

 4. Do zakresu działań Komisji należy:

  • kontrola działalności Sieci;

  • składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdania z działalności Komisji wraz z oceną działalności i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie;

  • przedstawianie Radzie wniosków dotyczących działalności Sieci;

  • uchwalenie regulaminu pracy Komisji.

 5. Kontrola działalności Sieci odbywa się raz w roku.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym oraz mają prawo domagania się wyjaśnień od tego organu w sprawach wynikających z Kontroli Komisji.

B. Regionalna Sieć Szpitali Promujących Zdrowie

§ 19.

 1. Władzami Sieci Regionalnej są:

  • Zebranie Przedstawicieli Szpitali Członkowskich Regionu zwane dalej Zebraniem Przedstawicieli;

  • Rada Sieci;

  • Komisja Rewizyjna.

 2. Kadencja władz Sieci trwa cztery lata.

 3. Przedstawiciele Szpitali Członkowskich pełnią swoją funkcję honorowo.

 4. Uchwały władz Sieci zapadają na mocy zwykłej większości głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, z wyjątkiem spraw inaczej regulowanych w niniejszym Statucie. W razie równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

 5. Rada i Komisja Rewizyjna w przypadku ustąpienia członków władz Sieci w trakcie trwania kadencji mają prawo uzupełnić skład osobowy powyższych o nowych członków. Liczba uzupełnionych członków władz nie może przekraczać jednej trzeciej liczby członków pochodzących z wyboru zebrania.

 6. Wybory do władz Sieci odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 20.
Zebranie Przedstawicieli Szpitali Członkowskich Regionu

 1. Zebranie jest najwyższą władzą Sieci Regionalnej.

 2. W zebraniu uczestniczy stały lub upoważniony przedstawiciel szpitala członkowskiego w Regionie.

 3. Zebranie zwoływane jest dwa razy w roku – jedno z nich, w krótkim terminie poprzedzającym obrady Krajowej Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie.

 4. Do kompetencji Zebrania Przedstawicieli należy:

  • ustalenie i uchwalenie kierunków działania Sieci;

  • rozpatrywanie sprawozdań z działalności Rady i Komisji Rewizyjnej;

  • wybór członków Rady i Komisji Rewizyjnej;

  • rozpatrywanie wniosków Rady, Komisji Rewizyjnej i uczestników Zebrania Przedstawicieli;

  • podejmowanie uchwał inicjowanych przez władze Sieci Krajowej, własnej Sieci Regionalnej i uczestników Zebrania Przedstawicieli;

  • uchwalania Regulaminu Sieci Regionalnej oraz jego zmian;

  • udzielanie lub odmowa udzielenia absolutorium Radzie na wniosek Komisji Rewizyjnej;

  • podejmowanie uchwał w sprawie rozwiązania Sieci Regionalnej;

  • podejmowanie innych uchwał wymagających decyzji Zebrania Przedstawicieli.

 5. Zebranie Przedstawicieli może podejmować uchwały przy obecności, w pierwszym terminie, co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, a w drugim – bez względu na liczbę obecnych.

 6. O terminie Zebrania Przedstawicieli wraz z podaniem miejsca i porządku obrad, Rada zawiadamia szpitale członkowskie przynajmniej na 14 dni przed terminem Zebrania.

 7. Głosowanie w czasie Zebrania jest jawne lub na żądanie choćby jednego Przedstawiciela – tajne.

 8. Z inicjatywy Rady, Komisji Rewizyjnej lub na żądanie przynajmniej jednego szpitala członkowskiego Sieci Regionalnej, może być zwołane nadzwyczajne Zebranie Przedstawicieli.

§ 21.
Rada Sieci Regionalnej

 1. Rada Sieci Regionalnej kieruje pracami Sieci miedzy Zebraniami Przedstawicieli Szpitali Członkowskich regionu. W sytuacji opisanej w § 11 ust. 6, Rada kieruje
  i koordynuje prace własnej Sieci.

 2. Rada składa się z czterech do pięciu członków.

 3. Na czele Rady stoi Koordynator Sieci Regionalnej, który jednocześnie reprezentuje Sieć wobec Rady Sieci Krajowej i na zewnątrz.

 4. Posiedzenia Rady odbywają się cztery razy do roku.

 5. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu osobowego Rady, w tym Koordynatora. W razie równej liczby głosów decyduje głos Koordynatora.

 6. Do kompetencji Rady należy:

  • koordynowanie prac Sieci Regionalnej zmierzające do realizowania programu działalności Sieci zgodnie z wytycznymi i uchwałami Zebrania Przedstawicieli oraz inicjatywami Rady Sieci Krajowej i postanowieniami Statutu Sieci Krajowej;

  • reprezentowanie Sieci wobec Rady Sieci Krajowej oraz na zewnątrz w imieniu Rady;

  • przedkładanie corocznych sprawozdań z działalności Rady podczas obrad Zabrania Przedstawicieli;

  • uchwalanie rocznego planu działania oraz czuwanie nad jego realizacją;

  • przesyłanie sprawozdania za rok ubiegły i planu działania na rok bieżący do Krajowego Ośrodka Koordynacyjnego w terminie do 31 stycznia danego roku;

  • powoływanie komisji problemowych, sekcji do realizacji zadań szczególnych w miarę ich powstania i uznania przez Radę jako ważne;

  • zbieranie, opracowywanie, analizowanie i przesyłanie informacji do szpitali członkowskich danej Sieci Regionalnej oraz do Ośrodka Koordynacyjnego Sieci Krajowej;

  • inicjowanie współpracy ze szpitalami członkowskimi innych sieci krajowych
   i z odpowiednimi sieciami szpitali promujących zdrowie za granicą;

  • rozpatrywanie spraw szpitali członkowskich dotyczących nieprzestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Sieci;

  • przyjmowanie szpitali zgłaszających swoje członkostwo do Sieci,
   z uwzględnieniem sytuacji opisanej w § 11 ust. 6;

  • zwoływanie Zebrań Przedstawicieli;

  • podejmowanie uchwał własnych oraz rozpatrywanie wniosków i postulatów szpitali członkowskich własnej Sieci Regionalnej.

 7. Rada ustala regulamin określający tryb i organizację jej pracy.

§ 22.
Komisja Rewizyjna Sieci Regionalnej

 1. Komisja Rewizyjna działa w składzie trzech członków i jest organem kontroli Sieci Regionalnej.

 2. Komisję Rewizyjną wybiera Zebranie Przedstawicieli Regionu.

 3. Członkowie Komisji nie mogą wchodzić w skład innych władz Sieci.

 4. Do zakresu działań Komisji należy:

  • kontrola działalności własnej Sieci;

  • składanie Zebraniu Przedstawicieli sprawozdania z działalności Komisji wraz z oceną działalności i wnioskiem w sprawie udzielenia absolutorium ustępującej Radzie;

  • przedstawianie Radzie wniosków dotyczących działalności Sieci;

  • uchwalenie regulaminu pracy Komisji.

 5. Kontrola działalności Sieci odbywa się raz w roku.

 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Rady z głosem doradczym oraz maja prawo domagania się wyjaśnień od tego organu w sprawach wynikających z Kontroli Komisji.

Rozdział 5
Zmiany Statutu i rozwiązanie Sieci

§ 23.

 1. Uchwałę w sprawie zmiany Statutu Sieci Krajowej podejmuje Zebranie Przedstawicieli Sieci Krajowej większością dwóch trzecich głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie,
  i bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie.

 2. Uchwałę w sprawie rozwiązania Sieci Krajowej podejmuje Zebranie Przedstawicieli
  w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, lub w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób.

 3. Uchwałę w sprawie rozwiązania Sieci Regionalnej podejmuje Zebranie Przedstawicieli szpitali członkowskich Regionu w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania, lub
  w drugim terminie – bez względu na liczbę obecnych osób.

 

 

 

Źródło: http://www2.wum.edu.pl/hph/?q=node/67