Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Informacje

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Misją szpitala jest zapewnienie pacjentom poczucia bezpieczeństwa zwłaszcza w stanach zagrożenia życia

Sprawdź w jaki sposób dbamy o Twoją prywatność. Przejdź do zakładki Twoje Bezpieczeństwo

Standardy Promocji Zdrowia dla szpitali członkowskich

Standard 1: Polityka organizacji

Standard 2: Ocena pacjenta

Standard 3: Informowanie pacjenta i interwencje

Standard 4: Promowanie zdrowego miejsca pracy

Standard 5: Ciągłość opieki i współpraca

 

1. Polityka organizacji

Standard 1.

Organizacja posiada politykę promocji zdrowia na piśmie. Polityka jest wdrażana jako część ogólnego systemu zapewniania jakości, ukierunkowanego na poprawę wyników zdrowotnych. Podmiotem działań są pacjenci, ich rodziny oraz personel.

Cel:

Celem tego standardu jest opis zakresu działań organizacji uznających promocję zdrowia jako integralny element organizacyjnego systemu zarządzania jakością.

Podstandardy:

1.1. Organizacja uznaje konieczność procesu wdrażania, oceny i regularnego przeglądu polityki.

1.2. Organizacja przyznaje środki na realizację procesu wdrażania, oceny i regularnego przeglądu polityki.

1.3. Personel zna politykę promocji zdrowia oraz jest ona włączana w programy wdrożeniowe dla nowo zatrudnionych.

1.4. Organizacja zapewnia dostępność procedur zbierania i oceny danych w celu monitorowania jakości działań z zakresu promocji zdrowia.

1.5. Organizacja zapewnia, że personel dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia działań
z zakresu promocji zdrowia i wspiera ich w pozyskiwaniu dodatkowych stosowanie do potrzeb.

1.6. Organizacja zapewnia dostęp do niezbędnej infrastruktury, włączając w to zasoby, pomieszczenia, wyposażenie, itp. w celu realizacji programów promocji zdrowia.

  

2. Ocena pacjenta

Standard 2:

Organizacja zapewnia, że przedstawiciele zawodów medycznych, wspólnie z pacjentami, systematycznie oceniają zapotrzebowanie na działania z zakresu promocji zdrowia.

Cel:

Celem tego standardu jest wsparcie procesu leczenia pacjenta, poprawy rokowań oraz promowanie zdrowia
i dobrostanu pacjentów.

Podstandardy:

2.1. Organizacja zapewnia wszystkim pacjentom dostęp do procedur służących ocenie ich potrzeb
w zakresie promocji zdrowia.

2.2. Organizacja zapewnia, że dla grup pacjentów istnieją odpowiednie procedury oceny ich zapotrzebowania na programy promocji zdrowia

2.3. Ocena potrzeb pacjenta w zakresie promocji zdrowia odbywa się przy pierwszym kontakcie
z organizacją. Potrzeby są analizowane i weryfikowane zgodnie ze zmianami w stanie klinicznym pacjenta lub na jego życzenie.

2.4. Ocena potrzeb uwzględnia specyfikę uwarunkowań społecznych, kulturowych i światopoglądowych pacjenta.

2.5. Informacja otrzymana od innych instytucji opieki zdrowotnej jest wykorzystywana do identyfikacji potrzeb pacjenta.

 

3. Informowanie pacjenta i interwencje 

Standard 3.

Organizacja dostarcza pacjentowi informacji na temat istotnych czynników dotyczących jego choroby i stanu zdrowia, a interwencje z zakresu promocji zdrowia są dokumentowane we wszystkich ścieżkach postępowania z pacjentem.

Cel:

Celem tego standardu jest zapewnienie, że pacjent jest informowany o planowanych interwencjach, aby wzmocnić udział pacjenta w aktywnym partnerstwie w wykonywanych działaniach oraz umożliwić zintegrowanie działań promocji zdrowia we wszystkich ścieżkach postępowania z pacjentem.

Podstandardy:

3.1. W oparciu o ocenę potrzeb w zakresie promocji zdrowia pacjent jest informowany o czynnikach wpływających na jego chorobę, i zostaje ustalony plan stosownych działań.

3.2. Pacjent otrzymuje jasne, zrozumiałe i stosowne informacje na temat swojego stanu i sprawowanej opieki.

3.3. Organizacja zapewnia dostępność do drukowanej informacji dla pacjenta o najistotniejszych grupach chorób w każdym oddziale.

3.4. Organizacja zapewnia, że interwencje są systematycznie oferowane pacjentom w oparciu o analizę potrzeb.

3.5. Organizacja zapewnia, że informacja przekazywana pacjentowi oraz działania z zakresu promocji zdrowia są dokumentowane oraz oceniane, włączając ocenę osiągnięcia oczekiwanych i planowanych rezultatów.

3.6. Organizacja zapewnia, że wszyscy pacjenci, personel oraz odwiedzający mają dostęp do ogólnych informacji zdrowotnych, w tym informacji o działaniach z zakresu promocji zdrowia.

 

4. Promowanie zdrowego miejsca pracy

Standard 4.

Organizacja umożliwia rozwój szpitala jako zdrowego miejsca pracy.

Cel:

Celem tego standardu jest wparcie tworzenia zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy dla personelu oraz wspieranie działań z zakresu promocji zdrowia.

Podstandardy:

4.1. Organizacja zapewnia stworzenie i wdrożenie całościowej strategii personalnej (Human Resources Strategy), która zakłada rozwój i szkolenie umiejętności z zakresu promocji zdrowia dla personelu.

4.2. Organizacja zapewnia stworzenie i wdrożenie polityki zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy poprzez zapewnienie opieki zdrowotnej nad personelem.

4.3. Organizacja zapewnia zaangażowanie personelu w podejmowanie decyzji wpływających na środowisko pracy.

4.4. Organizacja zapewnia dostęp do procedur służących rozwojowi i utrzymaniu świadomości zdrowotnej personelu

 

5. Ciągłość opieki i współpraca

Standard 5.

Organizacja posiada plan stałej i regularnej współpracy z innymi organizacjami sektora zdrowotnego oraz innymi instytucjami.

Cel:

Celem standardu jest zapewnienie współpracy z odpowiednimi partnerami oraz inicjowanie tworzenia sieci
w celu optymalizacji integrowania działań promocji zdrowia w ścieżkach postępowania z pacjentem.

Podstandardy:

5.1. Organizacja zapewnia, że działania promocji zdrowia jest zgodne z aktualnymi wymaganiami i planami zdrowotnymi.

5.2. Organizacja identyfikuje i współpracuje z działającymi sieciami i partnerami w społeczności lokalnej.

5.3. Organizacja zapewnia dostępność i wdrażanie procedur dla pacjentów wypisanych ze szpitala oraz szkoleń dla pacjentów po okresie hospitalizacji.

5.4. Organizacja zapewnia, że dokumentacja i informacja jest przekazywana do stosowanego odbiorcy/partnerów kontynuujących opiekę nad pacjentem i rehabilitację.

 

 

 

Źródło: http://www2.wum.edu.pl/hph/?q=node/99