Certyfikaty        >> ABC Pacjenta -> Przyjęcie do Szpitala

 

SKIEROWANIE DO SZPITALA

Idąc do lekarza, należy zabrać ze sobą dokument potwierdzający opłacanie składek, którym są:

 • odcinek emerytury lub renty,
 • aktualna rodzinna legitymacja ubezpieczeniowa albo zgłoszenie do ubezpieczenia (druk ZCZA lub ZCNA) wraz z ważną legitymacją studencką/szkolną,
 • w przypadku studentów ubezpieczonych przez uczelnię - ważna legitymacja studencka wraz z dokumentem potwierdzającym zgłoszenie do ubezpieczenia,
 • potwierdzenie przelewu składek (w przypadku osób pracujących na własny rachunek i ubezpieczających się dobrowolnie, emerytów i rencistów)

W przypadku przyjęcia w stanie nagłym, dokument może być przedstawiony nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile chory nadal przebywa w szpitalu, lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. Pacjent ma prawo wybrać specjalistę spośród wszystkich, którzy mają podpisaną umowę z NFZ.
Skierowanie to nie jest wymagane do:

 • ginekologa i położnika,
 • dentysty,
 • dermatologa,
 • wenerologa,
 • onkologa,
 • okulisty,
 • psychiatry.

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,
 • zakażonych wirusem HIV,
 • inwalidów wojennych i osób represjonowanych,
 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

Skierowanie potrzebne jest również do szpitala (od lekarza POZ bądź lekarza specjalisty), wyjąwszy wszystkie nagłe wypadki.

LISTY OCZEKUJĄCYCH

Świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoriach udzielane są według kolejności zgłoszenia z uwzględnieniem zasady sprawiedliwego, równego, niedyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej oraz zgodnie z kryteriami medycznymi określonymi przez ministra zdrowia. Świadczeniodawca informuje pisemnie o terminie udzielenia świadczenia oraz uzasadnia przyczyny wyboru tego terminu. W razie zmiany stanu zdrowia, wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia świadczenia, pacjent informuje o tym świadczeniodawcę, który - jeśli to wynika z kryteriów medycznych - koryguje odpowiednio termin udzielenia świadczenia. W celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania, pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.
Lista oczekujących na udzielenie świadczenia stanowi integralną część dokumentacji medycznej.
Informacje o prowadzonych listach oczekujących, liczbie osób i średnim czasie oczekiwania publikują na swoich stronach internetowych oddziały wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia.

Informacji na temat, u którego lekarza można dokonać zapisu na listę oczekujących na wykonanie określonego świadczenia zdrowotnego należy zasięgnąć w sekretariacie oddziału.

LEKI

Pacjenci mogą otrzymać refundowane leki i wyroby medyczne na podstawie recepty wystawionej przez lekarza lub felczera. Leki refundowane z listy leków podstawowych będą dostępne dla pacjentów po wniesieniu opłaty ryczałtowej oraz z listy uzupełniającej po wniesieniu opłaty w wysokości 30% lub 50% ceny leku. W obu przypadkach obowiązuje limit ceny leku. Wśród leków zawierających tę samą substancję czynną jest lek, którego cena jest najniższa, to właśnie ten lek pacjent otrzyma bez dodatkowych dopłat. Pozostałe leki z danej grupy pacjent otrzyma dopłacając w 100% różnicę między ceną leku a limitem.
Leki, które nabywa inwalida wojenny lub małżonek pozostający na jego wyłącznym utrzymaniu oraz wdowa lub wdowiec po poległym żołnierzu lub zmarłym inwalidzie wojennym uprawniony do renty rodzinnej, a także osoba represjonowana są bezpłatne - oznaczone symbolem Rp w decyzji dopuszczającej do obrotu i jednocześnie wpisane do Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Lekarz, wystawiając receptę dla inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, osoby represjonowanej, jest zobowiązany do wpisania na recepcie (pod danymi pacjenta) także jego numer PESEL.

Recepta jest ważna przez 30 dni. Wyjątek stanowią jedynie:

 • recepty na antybiotyki i recepty wystawione w ramach pomocy doraźnej - 7 dni,
 • recepty na preparaty immunologiczne i leki sprowadzane z zagranicy, dla indywidualnych użytkowników - 60 dni.

Jeżeli lekarz przepisał lek, którego cena przekracza limit refundacji, a preparat ten ma tańszy odpowiednik, aptekarz ma obowiązek poinformować, że można wykupić tańszy lek. Nie dotyczy to sytuacji, w której na recepcie jest adnotacja, że przepisanego leku nie można zamienić na żaden inny.

CO WARTO ZABRAĆ ZE SOBĄ  DO SZPITALA

 • pidżamę
 • szlafrok
 • obuwie domowe
 • przybory toaletowe
 • ręcznik
 • kubek i sztućce

ODWIEDZINY W SZPITALU

Odbywają się CODZIENNIE w godzinach od 12.00 do 20.00.

W uzasadnionych przypadkach za zgodą Ordynatora Oddziału możliwe jest odwiedzanie pacjenta poza wyznaczonymi godzinami.

Przed wejściem na oddział prosimy o pozostawienie odzieży wierzchniej w szatni i założenie ochraniaczy.

UWAGA !

 • informacje o stanie zdrowia udziela ordynator oddziału i lekarz prowadzący
 • nie udzielamy telefonicznej informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • prosimy o wskazanie bliskiej osoby,  upoważnionej do wglądu do dokumentacji medycznej i uzyskiwania informacji o stanie zdrowia

PRACOWNIK SOCJALNY

Przyjmuje zgłoszenia pacjentów nie mających zapewnionej opieki poszpitalnej ze strony rodziny oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
Godziny przyjęć - w dni robocze  od 8.00 do 11.00
budynek C, pokój 400 (IV piętro) tel. 78-90-352.

OPIEKA DUSZPASTERSKA

 • Kościół Polskokatolicki
  • Kapelan Szpitalny Ksiądz Tomasz Liber tel. 342-69-70, 601-437-975
  • Msza Święta odbywa się w kaplicy szpitalnej w budynku B, parter
 • Kościół Narodowy-Polski
  • Wielebny Ksiądz  mgr Andrzej Iliasz  tel. 343-49-15
 • kontakt z duchownymi innych wyznań na życzenie pacjenta umożliwia personel oddziału.

W SZPITALU ZNAJDUJĄ SIĘ

 • Biblioteka dla pacjentów i pracowników czynna w dni robocze od 9.00 - 13.00, z wyjątkiem środy - bud. C III piętro
 • Punkt małej gastronomii, sprzedaży gazet i podstawowych artykułów higienicznych. Czynny codziennie od 8.00-19.00 - parter bud. A
 • Ogólnodostępna stołówka, która proponuje domowe obiady (pon.-pt. od 12.00 do 15.00)
 • Punkt sprzedaży art. spożywczych i prasy przy budynku G
 • Bankomat Banku PKO S.A. - budynek G od ulicy Traugutta
 • Szatnia dla odwiedzających - łącznik między budynkami A i B

 

Kontakt Drukuj stronę Napisz do nas Do góry strony BIP Certyfikaty