Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T. Marciniaka - Centrum Medycyny Ratunkowej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

 Zasady udostępniania pacjentom indywidualnej dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna jest własnością szpitala. Pacjent ma jednak prawo żądać od szpitala udostępnienia dokumentacji medycznej. Dokumentacja medyczna udostępniania jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2016 r. poz 186 wraz z późn. zm.).

Indywidualną dokumentację medyczną udostępnia się na podstawie wniosku pacjenta, którego dotyczy, jego przedstawiciela ustawowego lub osoby przez niego upoważnionej.

 

 Wniosek należy złożyć:

w Punkcie Opłat i Wydawania Dokumentacji Medycznej w korytarzu Działu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej  

                                        w sali 0110 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-14.00,

                                        ul.  gen. Augusta Emila Fieldorfa 2 we Wrocławiu, tel. 71 306 41 62

 lub przesłać pocztą na adres szpitala:

                                       Szpital Marciniaka ul.gen. Augusta Emila Fieldorfa 2, 54-049 Wrocław

                                       lub drogą e-mailową: dokumentacja@szpital-marciniak.wroclaw.pl

 

Zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1 Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. 2017 poz. 1318 wraz z późn. zm.) Szpital im. Marciniaka za udostępnienie dokumentacji medycznej w sposób określony w art. 27 może pobierać opłatę.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3.

Wysokość opłat z tytułu udostępnienia dokumentacji medycznej ustalana jest na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, zgodnie z danymi publikowanymi przez Główny Urząd Statystyczny. Szczegółowy cennik jest dostępny w Punkcie Wydawania Dokumentacji Medycznej, Sekretariacie Dyrekcji oraz na stronie internetowej szpitala: www.szpital-marciniak.wroclaw.pl.

 

Maksymalna wysokość opłat za:

jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od pierwszego dnia miesiąca po miesiącu, w którym nastąpiło ogłoszenie;

jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1;

udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

 Istnieje możliwość wysłania kserokopii dokumentacji medycznej przesyłką poleconą. Wnioskodawca otrzymuje wówczas kopię dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii i koszty przesyłki.

 Istnieje również możliwość wysłania kopii dokumentacji medycznej w formie odwzorowania cyfrowego. Wnioskodawca otrzymuje wówczas skan dokumentacji medycznej wraz z fakturą obejmującą koszt sporządzenia kopii.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-04-22
Data publikacji:2015-04-22
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:24672